Privacyverklaring

WESTRA VAN HOLTHE, BLOCKBUSTERS, CORPORATECULTURESTRATEGY.COM

In deze verklaring begrepen en gerefereerd aan onder de noemer WvH. 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door WvH geleverde producten en diensten.

WvH, gevestigd te Rapenburg 44-2, 1011 TZ, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WvH verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die WvH van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door WvH in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van WvH, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit WvH. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van WvH. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is WvH gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt WvH zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

WvH zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. WvH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
WvH verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

WvH heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

WvH heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kun je je niet inschrijven voor een opleiding, training of workshop, kan je geen artikelen in je winkelwagen bewaren of elektronisch betalen. WvH gebruikt dus technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Social media
Op onze website staan knoppen van Facebook, LinkedIn en Twitter. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media plaatsen via de code van deze knoppen cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Als je liever niet wilt dat we cookies op je apparaat plaatsen, dan raden we je aan om de Do Not Track-functie (‘websites vragen niet te volgen’) in je browser aan te zetten. We kunnen dan geen cookies plaatsen. Voor meer informatie over Do Not Track en hoe je dit aan kunt zetten in je browser, zie de website van: All About Do Not Track.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@westravanholthe.com.

Beveiliging

WvH hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. WvHheeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij WvHtoegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval WvHgebruik maakt van de diensten van derden, zal WvH in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal WvH u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@westravanholthe.com.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@westravanholthe.com.

Deze privacy statement is opgesteld d.d. 22 mei 2018 te Amsterdam